حاصل مناطق آزاد؛ “تقریبا هیچ”

بر اساس آمارهای منتشر انجام گرفته از سوی آنکتاد، مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد به لحاظ جذب سرمایه گذاری خارجی عملکـــرد قابل قبولی نداشته‌اند. به نقل اقتصاد مقاومتی، بر اساس آمارهای منتشر انجام گرفته از سوی کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل(آنکتاد) میانگین سرمایه گذاری خارجی در ...