تعلیم های مهارتی نقش حیاتیی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد

تعلیم های مهارتی نقش حیاتیی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی داردمدیر سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گفت: تعلیم های مهارتی نقش حیاتیی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد از این رو نیازمند اهپایان ویژه ای به تعلیم های مهارتی هستیم. به نقل کار جو، محمد امین سازگارنژاد در همایش ...